Lluc 4v18 L’Esperit del Senyor és sobre mi, perquè m’ha ungit per anunciar bones noves als pobres, m’ha enviat a guarir els qui tenen el cor desfet, a proclamar l’alliberament als captius i als cecs el recobrament de la vista, a posar en llibertat els opr

Data: 
2021-04-18, diumenge
Comentari: 

Lluc 4v18 L’Esperit del Senyor és sobre mi, perquè m’ha ungit per anunciar bones noves als pobres, m’ha enviat a guarir els qui tenen el cor desfet, a proclamar l’alliberament als captius i als cecs el recobrament de la vista, a posar en llibertat els oprimits, Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς· ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν· κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,The Spirit <4151> of the Lord <2962> is upon <1909> me <1691>, because <1752> he hath anointed <5548> (5656) me <3165> to preach the gospel <2097> (5733) to the poor <4434>; he hath sent <649> (5758) me <3165> to heal <2390> (5664) the brokenhearted <4937> (5772) <2588>, to preach <2784> (5658) deliverance <859> to the captives <164>, and <2532> recovering of sight <309> to the blind <5185>, to set <649> (5658) at <1722> liberty <859> them that are bruised <2352> (5772), L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits,