Filipencs 1v24 d’altra banda però, romandre en la carn és més necessari per causa de vosaltres,  τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς.

Data: 
2017-11-24, divendres
Comentari: 

Filipencs 1v24 d’altra banda però, romandre en la carn és més necessari per causa de vosaltres, τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς. Nevertheless <1161> to abide <1961> (5721) in <1722> the flesh <4561> is more needful <316> for <1223> you <5209>.